Lesplan ABC

Te behalen diploma’s

Binnen zwembad Dukenburg wordt er opgeleid voor de zwemdiploma’s van de NRZ- NPZ.
De diploma’s waar wij voor opleiden zijn het A, B, C, zwemvaardigheidsdiploma’s 1,2,3, survival 1,2,3.
Lesplan is in eerste aanleg geschreven voor zwem ABC.

Doelgroepen

Kinderen
Kinderen met een beperking
Tieners
Volwassenen

Visie zwemonderricht

Er wordt lesgegeven vanuit het principe dat de leerlingen zelf moeten ondervinden wat water met ze doet. Vanuit onze gedachten kan dit alleen door tijdens de lessen geen gebruik te maken van drijfmiddelen. Uiteraard is hier uitzondering op mogelijk, bijvoorbeeld bij een leerling met een negatief
drijfvermogen of een beperking die drijfondersteuning noodzakelijk maakt. Om dit te kunnen realiseren wordt er veel vanuit het water lesgegeven.
Hiernaast staan veiligheid en plezier gedurende het lessen voorop. Uiteraard houdt dit niet in dat de leerling zelf uitmaakt wat er gebeurd.

Groepsgrote

In basis zullen de niveaus uit groepen van 8 leerlingen bestaan. Dit kan echter enigszins variëren doordat er leerlingen zijn die sneller doorstromen of wat langer over een niveau doen.
Voor de zgn. pluslessen (kinderen met een beperking) en volwassen lessen hanteren we andere standaarden, omdat dit veelal afhangt van de persoonlijke situaties van de leerlingen.

Lesopbouw

We gaan uit van een gemiddelde duur van 65 lessen van 45 minuten voor het A-diploma. 13 lessen voor het B-diploma en 13 tot 26 weken voor het C-diploma.
De 65 lessen voor het A-diploma worden verdeeld over 5 niveaus/ baden waarbij de gemiddelde leerling 13 weken over een niveau/bad zal doen.
Als einddoel van ieder niveau hebben we een aantal eisen geformuleerd. Als een leerling aan deze eisen heeft voldaan kan hij door naar het volgende niveau.
Binnen de kaders houden we rekening met de individuele ontwikkelingen van de leerling. Voldoet de leerling na bijvoorbeeld 4 lessen al aan de gestelde eisen dan kan de leerling versneld doorstromen naar het volgende niveau. Hierbij moet het niveau van de leerling wel in overeenstemming zijn met het niveau van de gemiddelde leerling van het volgende niveau. Dit om te voorkomen dat er te veel niveauverschil ontstaat in de groepen waardoor de instructeur te veel moet differentiëren met als gevolg dat kinderen individueel te weinig aandacht krijgen. Het versneld doorstromen wordt in onderling overleg bepaald door de instructeurs die hierbij betrokken zijn. Bij twijfel wordt er beslist door de bedrijfsleider of een door hem aangewezen vervanger. Hierbij is het wel zo dat versneld doorstromen in principe niet meer mogelijk is na 6 lessen in een periode van 13 lessen. Dit omdat de aansluiting bij het hogere niveau dan erg moeilijk is. Om deze reden zal er ook groepsgewijs worden gestart met niveau 1. Zijinstroming blijft natuurlijk mogelijk, middels een proefles zal dan worden bepaald op welk niveau een kind kan instromen.

Kwaliteitsborging

Als de perioden van 13 weken zijn eind nadert dan bekijkt de huidige instructeur samen met de instructeur van het nieuwe niveau of de kinderen aan de eisen voldoen. Bij twijfel beslist de bedrijfsleider of zijn vervanger. Ook tussentijds zullen de vorderingen van de leerlingen worden gemonitord.
Voor het niveau dat opleidt voor het diploma geldt dat na ongeveer 9 weken er wordt proef gezwommen. Ook hier geldt dat we streven naar een kwaliteit die constant is en de veiligheid borgt. Om dit te bereiken wordt het proefzwemmen getoetst door de bedrijfsleider en/of zijn vervanger. Bij twijfel volgt er ruggenspraak met de instructeur.

 

Leerlingvolgsysteem

Aanwezigheid registratie

Er wordt door de instructeurs een presentielijst bijgehouden. Als een leerling 2 keer niet is geweest wordt er telefonisch contact opgenomen omtrent de oorzaak en de reden van afwezigheid. Hierbij wordt tevens aangegeven dat de absentie gevolgen kan hebben voor de doorstroming naar een volgend niveau. Ook wordt er dan nogmaals op gewezen dat de ingeplande lessen wel van het tegoed worden afgeschreven.

Instructeurs

De instructeurs moeten allen voldoen aan de gestelde opleidingseisen en in het bezit zijn van een VOG. Ook dienen de instructeurs te beschikken over de juiste competenties om te communiceren met de leerlingen of hun begeleiders.

Communicatie

Communicatie is erg belangrijk. Het is aan de instructeurs om de voortgang van de jonge leerlingen met de ouders te bespreken, zeker als een kind achter blijft in de ontwikkeling op een bepaald niveau. Vroegtijdig communiceren schept duidelijkheid en voorkomt dat ouders een verkeerd beeld krijgen over de voortgang. Invoeren kennismakingsavond voor de ouders. Op deze avond kunnen de spelregels uitgelegd worden.

Kijklessen

Gedurende een periode van 13 weken zullen er minimaal 2 kijk lessen worden gehouden. Laatste kijk les van periode betreft hele les. Hier kunnen de ouders de vorderingen van hun kind zien. En tevens vragen stellen aan de instructeur.

Voortgangsrapportage

Tot de implementatie van PLAN PLAN internet wordt de voortgang van de kinderen door de instructeur bijgehouden op het daarbij behorende formulier.
Eisen per bad/niveau

 

Bad 1/niveau 1 (instructiebad)
Doelstelling: Water gewend zijn en eerste beginselen beenslagen
Eisen:

 • Volledig onder water door een hoepel gaan met ogen open
 • Vanaf de kant 3 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de buik zonder hulpmiddelen
 • Vanaf de kant 3 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de rug zonder hulpmiddelen armen gestrekt boven het hoofd
 • 4 sec. drijven op buik met hoofd in het water en ogen open.
 • 4 sec. drijven op rug
 • Begin uitvoering enkelvoudige rugslag
 • Rugcrawl benen (mag met plankje)
 • Borstcrawl benen (mag met plankje), hoofd in het water, ogen open, bellenblazen (mag met plankje),

Bad 2/ niveau 2 (instructiebad)
Doelstelling: Komen tot enkelvoudige rugslag, juiste uitvoering borst-, rugcrawl benen; schoolslag benen

Eisen:

 • Vanaf de kant 3 meter onder water voortbewegen door hoepel
 • 6 sec. drijven op buik met hoofd in het water en ogen open.
 • 6 sec. drijven op rug
 • Vanaf de kant 5 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de buik zonder hulpmiddelen
 • Vanaf de kant 5 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de rug zonder hulpmiddelen armen gestrekt boven het hoofd
 • 5 meter enkelvoudige rugslag (breedte bad zonder staan zonder hulpmiddel)
 • 5 meter schoolslag benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter borstcrawl benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter rugcrawl benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter beginners borstcrawl
 • 5 meter beginners rugcrawl
 • Kennis maken met wedstrijdbad (minimaal springen vanaf de kant in het diepste deel en op de rug naar de kant zwemmen, voorkeur van duikplank of startblok)

Doelstelling: komen tot combinatie schoolslag 7 meter,5 meter borstcrawl,5 meter rugcrawl, en 12,5 meter enkelvoudige rugslag
Eisen
• In diepe vanaf de kant springen gevolgd door 5 meter verplaatsen op de rug naar de kant (survival)
• Duikring met de handen van de bodem halen op 1,4 meter
• 7 meter schoolslag
• 12,5 meter enkelvoudige rugslag
• 5 meter borstcrawl (doorgaande beweging belangrijk, armen over water nog geen harde eis)
• 5 meter rugcrawl, doorgaande beweging lange armen)
• Al zwemmende draaien van buik naar rug
• Op knieën vanaf de kant (kopsprong) door gat op ongeveer 2 meter

Bad 4/ niveau 4 (wedstrijdbad)
Doelstelling: verbeteren zwemslagen tot technisch juist en (kop)sprong door gat op 2 meter in diepe bad.

Eisen bad 4/ niveau 4
• (Kop)sprong vanaf startblok gevolgd door gat op 2 meter
• 37,5 meter enkelvoudige rugslag
• 25 meter schoolslag
• 5 meter borstcrawl (armen over water) doorgaande beweging
• 5 meter rugcrawl doorgaande beweging
• Al zwemmend draaien van buik naar rug naar buik
• 5 sec Uitdrijven 3 slagen 5 sec drijven op buik
• 5 sec Uitdrijven 3 slagen 5 sec drijven op rug
• Watertrappen 20 sec.
Gekleed zwemmen (Laatste 6 lessen indien mogelijk)
• 10 meter enkelvoudige rugslag
• 5 meter schoolslag

Bad 5/niveau 5 (wedstrijdbad)
Doelstelling: komen tot eisen diploma A
Gekleed:
• Van startblok te water met voetsprong, direct gevolgd door 15 sec. watertrappen gevolgd door 12,5 meter schoolslag, onder lijn door met halve draai om lengte-as gevolgd door 12,5 meter enkelvoudige rugslag.
• Zelfstandig uit water klimmen
Badkleding
• Te water gaan (kop)sprong door gat op 3 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt
• 50 meter schoolslag
• 50 meter rugslag
• In het water afzetten van de kant direct gevolgd door 5 sec uitdrijven 3 slagen 5 seconden drijven op de buik
• In het water afzetten van de kant direct gevolgd door 5 sec uitdrijven 3 slagen 10 seconden drijven op de rug
• Afzetten van de kant 5 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
• Afzetten van de kant 5 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
• Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 60 sec. watertrappen waarbij 2 keer een rondje gemaakt wordt om de lengte-as.
(Laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

Bad 6/ B-diploma
Doelstelling: komen tot eisen diploma B
Gekleed:
• Van startblok te water met voetsprong, halve draai onder water, direct gevolgd door 15 sec. watertrappen gevolgd door 25 meter schoolslag, onder vlot door, draai om de lengte-as (boomstammetje) gevolgd door 25 meter enkelvoudige rugslag.
• Zelfstandig uit water klimmen
Badkleding
• Te water gaan kopsprong door gat op 6 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt
• 75 meter schoolslag, 1 keer voetwaarts richting bodem
• 75 meter enkelvoudige rugslag
• In het water afzetten van de kant direct gevolgd door 5 sec uitdrijven 3 slagen 7 seconden drijven op de buik
• In het water afzetten van de kant direct gevolgd door 5 sec uitdrijven 3 slagen 15 seconden drijven op de rug
• Afzetten van de kant 5 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
• Afzetten van de kant 5 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
• Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 60 sec. watertrappen waarvan 30 sec. met armen en benen en 30 sec. alleen benen.

(Minimaal laatste 6 lessen gekleed zwemmen)
Bad 7/ C-diploma
Doelstelling: komen tot eisen diploma C
Gekleed:
• Te water gaan met rol voorover, aansluitend 15 sec. watertrappen, aansluitend 30 sec. helphouding met hulpmiddel.
• Te water met sprong naar keuze, aansluitend 50 meter schoolslag onderbroken door i keer onder vlot door en 1 keer er overheen
• 50 meter enkelvoudige rugslag. Zelfstandig uit water klimmen
Badkleding
• Te water gaan kopsprong door gat op 9 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt
• 100 meter schoolslag, 1 keer koprol voorover, 1 keer hoekduik
• 100 meter enkelvoudige rugslag
• Te water met kop(start)sprong direct gevolgd door 5 sec uitdrijven 3 slagen 10 seconden drijven op de borst
• In het water afzetten van de kant direct gevolgd door 5 sec uitdrijven 3 slagen 20 seconden drijven op de rug aansluitend 5 meter hoofdwaarts op de rug met uitsluitend gebruik armen
• Afzetten van de kant 15 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
• Afzetten van de kant 55 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
• Te water gaan met hurk sprong naar keuze gevolgd door 60 sec. watertrappen waarvan 30 sec. met armen en benen, bewegen in diverse richtingen en 30 sec. alleen armen.

(Minimaal laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

Bezoekadres

logo-small

Zwembad Dukenburg
Meijhorst 7041
6537 EP Nijmegen

Informatie

Telefoon (024)844 2348
info@zwembaddukenburg.nl

Route

Bus

Lijn 331 richting Weezenhof
Rijdt elke 30 minuten en stopt op 5 minuten loopafstand (300 meter) halte Meijhorst – Sporthal.
Lijn 6 richting Malvert
Rijdt elke 15 minuten en stopt na 17 minuten op halte Malvert – Orangerie.

Trein

Station Nijmegen Dukenburg ligt op ca. 3 km en 7 autominuten afstand. Elk half uur is er een (directe) busverbinding.

Openbaar vervoer:    9292ov

AUTO

Vanaf richting Venlo: volg de A73 en neem afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg rechts de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg en sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.

Vanaf richting Nijmegen/Beuningen: volg de A73 en neem (de E31) afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg links de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.