Lesplan ABC

 Lesplan versie 2.01

Zwembad Dukenburg

Inhoud

1.1         Te behalen diploma’s. 3

1.2         Doelgroepen. 3

1.3         Visie zwemonderricht. 3

1.3.1          Groepsgrote. 3

1.3.2          Lesopbouw.. 3

1.3.3          Kwaliteitsborging. 4

2       Leerlingvolgsysteem.. 4

2.1         Aanwezigheid registratie. 4

2.1.1          Instructeurs. 4

2.1.2          Communicatie. 4

2.1.3          Kijklessen. 4

2.1.4          Voortgangsrapportage. 4

2.1.5          Gekleed zwemmen. 4

3       Eisen per bad/niveau. 5

3.1         Indeling  voor A-diploma. 5

3.1.1          Bad 1/niveau 1 (instructiebad). 5

3.1.2          Bad 2/ niveau 2 (instructiebad). 5

3.1.3          Bad 3/ niveau 3 (wedstrijdbad). 5

3.1.4          Bad 4/ niveau 4 (wedstrijdbad). 6

3.1.5          Bad 5/niveau 5 (wedstrijdbad). 7

3.2         Bad 6/ B-diploma. 8

3.3         Bad 7/ C-diploma. 9

4       Bijlagen. 10

4.1         BIJLAGE 1 voorbeeld aanwezigheidsregistratie. 10

4.2         Bijlage 2 voorbeeld voortgangsrapportage. 11

1.  Lesplan

1.1     Te behalen diploma’s

Binnen zwembad Dukenburg wordt er opgeleid voor de zwemdiploma’s van de NRZ

De diploma’s waar wij voor opleiden zijn het A, B, C, zwemvaardigheidsdiploma’s 1,2,3, survival 1,2,3.

Lesplan is in eerste aanleg geschreven voor zwem ABC.

1.2     Doelgroepen

 • Kinderen
 • Kinderen met een beperking
 • Tieners
 • Volwassenen

1.3     Visie zwemonderricht

Er wordt lesgegeven vanuit het principe dat de leerlingen zelf moeten ondervinden wat water met ze doet. Vanuit onze gedachten kan dit alleen door tijdens de lessen geen gebruik te maken van drijfmiddelen. Uiteraard is hier uitzondering op mogelijk, bijvoorbeeld bij een leerling met een negatief

drijfvermogen of een beperking die drijfondersteuning noodzakelijk maakt. Om dit te kunnen realiseren wordt er veel vanuit het water lesgegeven.

Hiernaast staan veiligheid en plezier gedurende het lessen voorop. Uiteraard houdt dit niet in dat de leerling zelf uitmaakt wat er gebeurd.

1.3.1    Groepsgrote

In basis zullen de niveaus uit groepen van 8 leerlingen bestaan. Dit kan echter enigszins variëren doordat er leerlingen zijn die sneller doorstromen of wat langer over een niveau doen.

Voor de zgn. pluslessen (kinderen met een beperking) en volwassen lessen hanteren we andere standaarden, omdat dit veelal afhangt van de persoonlijke situaties van de leerlingen.

1.3.2    Lesopbouw

We gaan uit van een gemiddelde duur van 65 lessen van 45 minuten voor het A-diploma. 13 lessen voor het B-diploma en 13 tot 26 weken voor het C-diploma.

De 65 lessen voor het A-diploma worden verdeeld over 5 niveaus/ baden waarbij de gemiddelde leerling 13 weken over een niveau/bad zal doen.

Voor de pluslessen en de zwemles aan volwassenen is de indeling over badjes deels losgelaten omdat de vorderingen en ontwikkelingen minder goed te kaderen zijn.

Als einddoel van ieder niveau hebben we een aantal eisen geformuleerd. Als een leerling aan deze eisen heeft voldaan kan hij door naar het volgende niveau.

Binnen de kaders houden we rekening met de individuele ontwikkelingen van de leerling. Voldoet de leerling na bijvoorbeeld 4 lessen al aan de gestelde eisen dan kan de leerling versneld doorstromen naar het volgende niveau. Hierbij moet het niveau van de leerling wel in overeenstemming zijn met het niveau van de gemiddelde leerling van het volgende niveau. Dit om te voorkomen dat er te veel niveauverschil ontstaat in de groepen waardoor de instructeur te veel moet differentiëren met als gevolg dat kinderen individueel te weinig aandacht krijgen. Het versneld doorstromen wordt in onderling overleg bepaald door de instructeurs die hierbij betrokken zijn. Bij twijfel wordt er beslist door de bedrijfsleider of een door hem aangewezen vervanger. Hierbij is het wel zo dat versneld doorstromen in principe niet meer mogelijk is na 6 lessen in een periode van 13 lessen. Dit omdat de aansluiting bij het hogere niveau dan erg moeilijk is. Om deze reden zal er ook groepsgewijs worden

gestart met niveau 1. Zijinstroming blijft natuurlijk mogelijk, middels een proefles zal dan worden bepaald op welk niveau een kind kan instromen.

1.3.3    Kwaliteitsborging

 

Als de perioden van 13 weken zijn eind nadert dan bekijkt de huidige instructeur samen met de instructeur van het nieuwe niveau of de kinderen aan de eisen voldoen. Bij twijfel beslist de bedrijfsleider of zijn vervanger. Ook tussentijds zullen de vorderingen van de leerlingen worden gemonitord.

Voor het niveau dat opleidt voor het diploma geldt dat na ongeveer 10 weken er wordt proef gezwommen. Ook hier geldt dat we streven naar een kwaliteit die constant is en de veiligheid borgt. Om dit te bereiken wordt het proefzwemmen getoetst door de bedrijfsleider en/of zijn vervanger. Bij twijfel volgt er ruggenspraak met de instructeur.

 2      Leerlingvolgsysteem

2.1     Aanwezigheid registratie

Er wordt door de instructeurs een presentielijst bijgehouden. Als een leerling 2 keer niet is geweest wordt er telefonisch contact opgenomen omtrent de oorzaak en de reden van afwezigheid. Hierbij wordt tevens aangegeven dat de absentie gevolgen kan hebben voor de doorstroming naar een volgend niveau.  Ook wordt er dan nogmaals op gewezen dat de ingeplande lessen wel van het tegoed worden afgeschreven.

2.1.1    Instructeurs

De instructeurs moeten allen voldoen aan de gestelde opleidingseisen en in het bezit zijn van een VOG. Ook dienen de instructeurs te beschikken over de juiste competenties om te communiceren met de leerlingen of hun begeleiders.

2.1.2    Communicatie

Communicatie is erg belangrijk. Het is aan de instructeurs om de voortgang van de jonge leerlingen met de ouders te bespreken, zeker als een kind achter blijft in de ontwikkeling op een bepaald niveau. Vroegtijdig communiceren schept duidelijkheid en voorkomt dat ouders een verkeerd beeld krijgen over de voortgang. Invoeren kennismakingsavond voor de ouders. Op deze avond kunnen de spelregels uitgelegd worden.

2.1.3    Kijklessen

Gedurende een periode van 13 weken zullen er minimaal 2 kijk lessen worden gehouden. Hier kunnen de ouders de vorderingen van hun kind zien. En tevens vragen stellen aan de instructeur.

2.1.4    Voortgangsrapportage

De voortgang van de kinderen door de instructeur bijgehouden op het daarbij behorende formulier.

2.1.5      Gekleed zwemmen

Op ieder niveau (badje) wordt er geoefend met gekleed zwemmen. De kleding eisen zijn echter verschillend. Het ligt in de bedoeling de dagen van het gekleed zwemmen voor de baden 1 t/m 5 te koppelen aan de datum van de kijklessen.

Voor de baden 5 (A-diploma), 6 (B-diploma) en 7 (C-diploma) Wordt er vanaf de zesde les geoefend met gekleed zwemmen. Oefenen met gekleed zwemmen houdt NIET in dat een kind dan automatisch mag afzwemmen.

De kleding eisen staan bij de eisen van het badje vermeld.

  3      Eisen per bad/niveau

 3.1     Indeling  voor A-diploma

3.1.1    Bad 1/niveau 1 (instructiebad)

Doelstelling: Water gewend zijn en eerste beginselen beenslagen

Kleding: T-shirt

Eisen:

 • Volledig onder water door een hoepel gaan met ogen open
 • Vanaf de kant 3 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de buik zonder hulpmiddelen
 • Vanaf de kant 3 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de rug zonder hulpmiddelen armen gestrekt boven het hoofd
 • 4 sec. drijven op buik met hoofd in het water en ogen open.
 • 4 sec. drijven op rug
 • Begin uitvoering enkelvoudige rugslag
 • Rugcrawl benen (mag met plankje)
 • Borstcrawl benen (mag met plankje), hoofd in het water, ogen open, bellenblazen (mag met plankje),

3.1.2    Bad 2/ niveau 2 (instructiebad)

Doelstelling: Komen tot enkelvoudige rugslag, juiste uitvoering borst-, rugcrawl benen; schoolslag benen

Kleding: T-shirt (korte broek)

Eisen:

 • Vanaf de kant 3 meter onder water voortbewegen door hoepel
 • 6 sec. drijven op buik met hoofd in het water en ogen open.
 • 6 sec. drijven op rug
 • Vanaf de kant 5 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de buik zonder hulpmiddelen
 • Vanaf de kant 5 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de rug zonder hulpmiddelen armen gestrekt boven het hoofd
 • 5 meter enkelvoudige rugslag (breedte bad zonder staan zonder hulpmiddel)
 • 5 meter schoolslag benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter borstcrawl benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter rugcrawl benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter beginners borstcrawl
 • 5 meter beginners rugcrawl
 • Kennis maken met wedstrijdbad (minimaal springen vanaf de kant in het diepste deel en op de rug naar de kant zwemmen, voorkeur van duikplank of startblok)

3.1.3    Bad 3/ niveau 3 (wedstrijdbad)

Doelstelling: komen tot combinatie schoolslag 7 meter,5 meter borstcrawl,5 meter rugcrawl, en 12,5 meter enkelvoudige rugslag

Kleding: T-shirt korte broek

Eisen

 • In diepe vanaf de kant springen gevolgd door 5 meter verplaatsen op de rug naar de kant (survival)
 • Duikring met de handen van de bodem halen op 1,4 meter
 • 7 meter schoolslag
 • 12,5 meter enkelvoudige rugslag
 • 5 meter borstcrawl (doorgaande beweging belangrijk, armen over water nog geen harde eis)
 • 5 meter rugcrawl, doorgaande beweging lange armen)
 • Al zwemmende draaien van buik naar rug
 • Op knieën vanaf de kant (kopsprong) door gat op ongeveer 2 meter

 3.1.4    Bad 4/ niveau 4 (wedstrijdbad)

Doelstelling: verbeteren zwemslagen tot technisch juist en (kop)sprong door gat op 2 meter in diepe bad.

Kleding: Shirt met lange mouw, lange broek

Eisen bad 4/ niveau 4

 • (Kop)sprong vanaf startblok gevolgd door gat op 2 meter
 • 37,5 meter enkelvoudige rugslag
 • 25 meter schoolslag
 • 5 meter borstcrawl (armen over water) doorgaande beweging
 • 5 meter rugcrawl doorgaande beweging
 • Al zwemmend draaien van buik naar rug naar buik
 • 5 sec Uitdrijven 3 slagen 5 sec drijven op buik
 • 5 sec Uitdrijven 3 slagen 5 sec drijven op rug
 • Watertrappen 20 sec.

Gekleed zwemmen (Laatste 6 lessen indien mogelijk)

 • 10 meter enkelvoudige rugslag
 • 5 meter schoolslag

3.1.5    Bad 5/niveau 5 (wedstrijdbad)

Doelstelling: komen tot eisen diploma A

Kleding:

 • Shirt of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot de enkels
 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

 Gekleed:

 • Van startblok te water met voetsprong, direct gevolgd door 15 sec. watertrappen gevolgd door 12,5 meter zwemmen (Houden vast aan 25 meter)
 • Zelfstandig uit water klimmen

 Badkleding

 • Te water gaan (kop)sprong door gat op 3 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt
 • 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag
 • Enkele slagen zwemmen gevolgd door 5 sec uitdrijven enkele slagen zwemmen gevolgd door een halve draai gevold door 10 seconden drijven op de rug
 • 5 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • 5 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 60 sec. watertrappen met behulp van armen en benen waarbij 2 keer een rondje gemaakt wordt om de lengte-as.

(Laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

3.2     Bad 6/ B-diploma

Doelstelling: komen tot eisen diploma B

Kleding:

 • Shirt of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot de enkels
 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

Gekleed:

 • Achterwaarts te water gaan, direct gevolgd door 15 sec. watertrappen gevolgd door 50 meter zwemmen onderbroken door 1 maal onder (drijvend voorwerp)vlot door. Zelfstandig uit water klimmen

Badkleding

 • Te water gaan kopsprong door gat op 6 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt
 • 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag onderbroken door 2x een halve draai om de lengte -as (van buik naar rug en van rug naar buik).
 • (Afzetten van de kant) 10 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • (Afzetten van de kant) 10 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 15 seconden drijven op de rug
 • gevolgd door 5m. hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend voorwerp
 • gevolgd door 20 seconden blijven drijven met behulp van drijvend voorwerp
 • van de kant te water gaan met een sprong naar keuze
 • gevolgd door 60 sec. watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen met gebruik van armen en benen.
 • Proef afronden met 1 keer voetwaarts richting bodem zakken

(Minimaal laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

 3.3     Bad 7/ C-diploma

Doelstelling: komen tot eisen diploma C

Kleding:

 • Shirt of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot de enkels
 • Jas met lange mouwen (evt. aangevuld met een truitje als jas erg dun is)
 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

Gekleed:

 • Te water gaan met rol voorover, aansluitend 15 sec. watertrappen, aansluitend 30 sec. verticaal blijven drijven (helphouding) met hulpmiddel, gevolgd door 5m. hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen
 • Te water met sprong waarbij het hoofd boven water blijft (hurksprong) aansluitend 100 meter zwemmen onderbroken door 1 keer onder vlot door en 1 keer er overheen
 • Zelfstandig uit water klimmen
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen dan 1 met voor een verticaal hangend zeil naar beden gaan en door het gat zwemmen/

Badkleding

 • Te water gaan kopsprong door gat op 6 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt onder water oriënteren en boven komen in een soort wak(uit wak klimmen en over de mat eruit
 • 75 meter schoolslag, 1 keer (hoofdwaarts richting bodem (hoekduik)
 • 75 meter enkelvoudige rugslag
 • 15 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • 15 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door watertrappen met armen en benen,
 • Gevolgd door 15 seconden drijven op de rug
 • Gevolgd door 30 sec. watertrappen alleen benen.

(Minimaal laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

Bezoekadres

logo-small

Zwembad Dukenburg
Meijhorst 7041
6537 EP Nijmegen

Informatie

Telefoon (024)844 2348
info@zwembaddukenburg.nl

Route

Bus

Lijn 331 richting Weezenhof
Rijdt elke 30 minuten en stopt op 5 minuten loopafstand (300 meter) halte Meijhorst – Sporthal.
Lijn 6 richting Malvert
Rijdt elke 15 minuten en stopt na 17 minuten op halte Malvert – Orangerie.

Trein

Station Nijmegen Dukenburg ligt op ca. 3 km en 7 autominuten afstand. Elk half uur is er een (directe) busverbinding.

Openbaar vervoer:    9292ov

AUTO

Vanaf richting Venlo: volg de A73 en neem afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg rechts de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg en sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.

Vanaf richting Nijmegen/Beuningen: volg de A73 en neem (de E31) afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg links de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.